Účetní a daňová kancelář
Věra Malimánková

Účetní je osoba, která vyřeší problém o kterém nevíte, způsobem, kterému nerozumíte.

Sídlo a kancelář:

Horní Blatná
353 541 771
vm@fias.cz

Kancelář:

Slaný
312 522 100
info@fias.cz

Jak vám můžeme pomoci...

 • Našim klientům pomáháme proplout džunglí legislativních direktiv tak, aby splnili své zákonné povinnosti v oblasti účetnictví a daní s co nejmenším úsilím a výdaji, bez hrozby penále, pokut a doměrků.
 • O naše klienty pečujeme tak, aby cítili, že jejich záležitosti jsou v těch nejlepších rukách. Snažíme se, aby setkání s našimi pracovníky bylo pro naše klienty vždy osvěžujícím a uklidňujícím zážitkem.
 • Naši pracovníci fungují jako prostředek řešení, vyloučení a předcházení problémů a ne jako jejich zdroj.
 • Za své služby firma svým klientům účtuje rozumnou cenu, která zajišťuje přiměřený rozvoj firmy – to znamená takový, který poskytuje záruku špičkových služeb klientům.
 • Naším cílem je pomoci našim klientům, aby mohli veškeré své úsilí věnovat svému podnikání a nemuseli se zabývat povinnostmi, které pro ně vyplývají ze zákona, ale kterým nerozumí a stály by je zbytečně spoustu námahy a času.
 • Zároveň chceme, aby naši klienti cítili, že jsme na jejich straně, že za námi mohou přijít s jakýmkoliv problémem. Pokud budeme umět pomoci - pomůžeme, pokud nebudeme umět pomoci, seženeme někoho, kdo to umí.

...a jak to uděláme!

 • Povedeme vám účetnictví, to pro vás znamená, že:
  • přijmeme vaše doklady, faktury, nákupky, smlouvy, bankovní výpisy, příjmové a výdajové doklady... provedeme jejich formální kontrolu (za věcnou správnost odpovídáte vy) a provedeme zaúčtování dohodnutým způsobem
  • provedeme zápis do účetních knih: hlavní kniha, kniha analytické evidence, knihy přijatých a vydaných faktur
  • sestavíme směrnou účtovou osnovu a účetní rozvrh
  • poskytneme na vyžádání informace o hospodaření v přiměřeném termínu od data předání úplných dokladů
  • zpracujeme a odešleme čtvrtletní nebo měsíční přiznání k DPH do 23. dne následujícího měsíce. Výsledek sdělíme zákazníkovi
  • zpracujeme roční účetní závěrku včetně všech povinných příloh - rozvaha (bilance), výkaz zisků a ztrát, příloha a zpracování daňového přiznání
  • poskytneme účetní poradenství popřípadě zprostředkujeme daňového poradce
 • Povedeme vám daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví)
  • Povedeme pro vás povinné evidence: deník příjmů a výdajů, knihu pohledávek a závazků, karty dlouhodobého majetku, karty zásob, karty rezerv, karty pro zapisování nepeněžních transakcí, pokladní knihu, evidenci stálých plateb
  • To znamená - roztřídění dokladů – zápis do peněžního deníku – vytvoření přehledu závazků (kniha závazků) – vytvoření přehledu pohledávek (kniha pohledávek) – vytvoření soupisu daňových dokladů pro zpracování DPH - zatřídění majetku ( jednorázové spotřební zboží a odepisovaný majetek) – rozpis leasingů – účtování o majetku odepisovaném a spotřebním – vytvoření karet majetku – vytvoření výsledkového účtu – vytvoření přehledu majetku – zastupování na úřadech na základě předložené plné moci – účast na kontrolách Finančního úřadu, zdravotních pojišťoven, správy sociálního zařízení a Úřadu práce
 • Povedeme pro vás mzdovou a personální agendu
  • Přihlásíme i odhlásíme Vaše zaměstnance.
  • Pomůžeme vám při vytváření pracovních smluv a platových výměrů, pracovních hodnocení, vedení personální agendy
  • Provedeme výpočet mzdy a nemocenských dávek
  • Vyhotovíme a odevzdáme měsíční výkazy na sociální a zdravotní pojištění.
  • Vystavíme mzdové listy, výplatní listiny, potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Zastoupíme vás při jednání na úřadech (na základě plné moci)
  • Finanční úřad
  • Správa sociálního zabezpečení
  • Zdravotní pojišťovny
 • Vyhotovíme vám daňová přiznání
  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • daň silniční
  • daň z nemovitosti
  • daň dědickou a darovací
 • Zpracujeme a odešleme povinná hlášení
  • hlášení pro Český statistický úřad
  • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny
  • měsíční přehledy pro ČSSZ
 • Ostatní služby nezahrnuté do standardních účetních služeb
  • Intrastat
  • kontroly a rekonstrukce účetnictví
  • rozbory a analýzy
  • vyúčtování dotací
  • specifické účetnictví rozpočtových organizací
  • ekonomické, organizační a marketingové poradenství
vytvořil Ivo Malimánek, telefon: 606 728 170 e-mail: ivo@fias.cz